درباره ما

کتاب این نتیجه تراوش ذهن بشر بر روی کاغذ از گذشته مانند غذایی برای روح بشر عمل کرده است اشاعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی و گسترش آن در بین جوامع باعث پیشرفتهای گوناگونی شده است امید آن میرود تا در کشور ماهم بتواند جایگاه واقعی خود را پیدا کند برای رسیدن به این هدف ما نیز بیکار ننشسته و به راه اندازی این سایت همت گماردیم تا شاید گوشه کوچکی از این اتفاق را گرفته باشیم.